Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z
Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową. Za Konsumenta uznaje się również osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą, zawierającą umowę sprzedaży, która jest bezpośrednio związaną
z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego,
wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
2. Sprzedawca – Tomasz Majda, prowadzący działalność w zakresie sprzedaży
bezpośredniej tusz i podrobów z drobiu, posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny :
02175678, nadany w dniu 11 kwietnia 2023 przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Strzelinie;
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym
imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.kurczakpastwiskowy.pl , którego przedmiotem działalności jest sprzedaż bezpośrednia
kurczaka pastwiskowego;
6. Towar – towar prezentowany w Sklepie i podlegający sprzedaży. Sprzedawca oferuje w
Sklepie kurczaki o wadze min. 3 kg. Towar oferowany w Sklepie jest Towarem o zmiennej
wadze, tj. do momentu dokonania uboju kurczaka, którego Sprzedawca dokonuje po
złożeniu Zamówienia przez Klienta, nie jest możliwe precyzyjne określenie jego rzeczywistej
wagi. Towar sprzedawany w sklepie cechuje krótki termin przydatności do spożycia,
tj. 5 dni od jego odbioru przez Klienta, pod warunkiem jego właściwego przechowywania
( w temperaturze od 0 do 4°C);
7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą;
10. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,
12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia;
13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości zamawianego Towaru;
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży
rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o
dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: Nowolesie 47 57-100 Strzelin.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@kurczakpastwiskowy.pl.
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 509 668 538.
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 48 1090 2415 0000 0001 5447 3656.
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
6.Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-18.00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
§ 5
Informacje ogólne

1. Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (Zamówień) przez
Użytkowników.
2.Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna Towaru.
3. W przypadku, gdy Towar objęty Zamówieniem nie jest dostępny Sprzedawca
niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i Zamówienia należy składać w języku
polskim.
5. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godziny na dobę
przez 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu,
w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Towar dostarczany będzie
Klientom w czwartki ( dotyczy wyłącznie przypadku odbioru osobistego Towaru przez
Klienta) i w piątki ( dotyczy przypadku dostarczenia Towaru Klientowi przez kuriera lub
odbioru osobistego Towaru przez Klienta ), przy czym w przypadku złożenia i opłacenia
przez Klienta Zamówienia w danym tygodniu w poniedziałek po godz. 22, Towar zostanie
dostarczony Klientowi przez kuriera w następnym tygodniu w piątek, a w przypadku wyboru
przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta
w następnym tygodniu w czwartek od 17.00 do 19.00 lub w piątek od 10.00 do 12.00.
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień
przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu
Konta lub bez konieczności zakładania Konta.
7. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Sprzedawca
oferuje w Sklepie do sprzedaży Towar o zmiennej wadze, tj. do momentu dokonania uboju
kurczaka, którego Sprzedawca dokonuje po złożeniu Zamówienia przez Klienta, nie jest
możliwe precyzyjne określenie jego rzeczywistej wagi. Podana cena Towaru jest ceną
orientacyjną i wynika z mnożnika 30zł i 3kg, i traktowana jest jako przedpłata. Ostateczna
cena Towaru określana jest po ustaleniu jego rzeczywistej wagi ( przy przyjęciu, iż cena za
1 kg kurczaka wynosi 30 zł) i podawana jest Klientowi przez Sprzedawcę mailowo lub za
pomocą wiadomości tekstowej SMS, po przygotowaniu towaru do wysyłki/odbioru. Zarówno
rzeczywista waga Towaru, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na rachunku. Klient
zamawiając Towar o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę i zobowiązuje się do
uiszczenia stosownej dopłaty zgodnie z postanowieniami §8 pkt 11.2 niniejszego
Regulaminu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji poprzez podanie
następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, w przypadku, gdy Klient zamierza
skorzystać z opcji dostawy Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, adres e-mail,
numer telefonu, dane do rachunku.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
w Formularzu rejestracji.
4. W przypadku założenia Konta, Zamówień można dokonywać z poziomu Konta, logując
się w tym celu do swojego Konta poprzez podanie loginu i ustalonego hasła;
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest:
a) zalogować się do Konta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez
konieczności zakładania Konta,
b) dodanie przez Klienta do Koszyka Towaru, który zamierza kupić. Podczas wyboru
Towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do
Koszyka kolejnych Towarów lub usuwanie ich z Koszyka,
b) określenie przez Klienta rodzaju wysyłki i formy płatności
c) w przypadku składania Zamówienia bez uprzedniego założenia Konta – wypełnienie
Formularza zamówienia obejmującego podanie pozostałych danych niezbędnych do
realizacji Zamówienia (imię, nazwisko adres dostawy, w przypadku, gdy Klient wybrał opcję
dostawy Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, adres e-mail, numer telefonu, dane
do rachunku);
d) potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia
przedstawiona jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz
formy dostawy przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, iż z uwagi na to, iż Towary
sprzedawane w Sklepie są Towarami o zmiennej wadze, podana cena Towaru jest
orientacyjna i wynika z mnożnika 30zł i 3kg, a ostateczna cena Towaru określona zostanie
po ustaleniu jego rzeczywistej wagi (przy przyjęciu, iż cena za 1 kg kurczaka wynosi 30 zł)
i podana przez Sprzedawcę Klientowi mailowo lub za pomocą wiadomości tekstowej SMS,
po przygotowaniu Towaru do wysyłki/ odbioru. Zarówno rzeczywista waga towaru, jak i jego
ostateczna cena uwidocznione są na rachunku. Klient zamawiając Towar o zmiennej wadze
akceptuje jego ostateczną cenę i zobowiązuje się do uiszczenia stosownej dopłaty zgodnie z
postanowieniami §8 pkt 11.2 niniejszego Regulaminu.
3. Po wykonaniu przez Klienta czynności opisanych w pkt 1 powyżej należy kliknąć przycisk
„Kupuję i płacę” i opłacić Zamówienie zgodnie z wybraną formą płatności.
4. Po złożeniu Zamówienia Sklep przesyła Klientowi poprzez e-mail potwierdzenie
otrzymania Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia, tj.:
a) przedmiot Zamówienia,
b) całkowita wartość zamówienia obejmująca cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, z
zastrzeżeniem, że podana cena za zamówiony Towar jest ceną orientacyjną i wynika z
przyjętego dla pojedynczego Towaru mnożnika 30zł i 3kg, a ostateczna cena Towaru
określona zostanie po ustaleniu jego rzeczywistej wagi ( przy przyjęciu, iż cena za 1 kg
kurczaka wynosi 30 zł) i podana przez Sprzedawcę Klientowi mailowo lub za pomocą
wiadomości tekstowej SMS po przygotowaniu towaru do wysyłki/odbioru,
c) wybrana metoda płatności,
d) sposób odbioru Zamówienia,

e) czas dostawy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję dostawy Zamówienia przez firmę
kurierską, zaś w przypadku, gdy Klient wybrał opcję odbioru zamówionego Towaru w
punkcie sprzedaży czas, kiedy Zamówienie zostanie przygotowane do odbioru.
5. Potwierdzenie otrzymania zamówienia, o którym mowa w pkt 4 zostanie automatycznie
wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia
nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.
5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca w ciągu 24 godzin przesyła Klientowi poprzez
e-mail lub za pomocą wiadomości tekstowej SMS informację o przyjęciu zamówienia do
realizacji wraz z podaniem szczegółów dotyczących Zamówienia, o których mowa w pkt 4
(przyjęcie oferty). Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę
informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
6. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia wówczas, gdy:
a) Kurczak jest niedostępny w Sklepie w danym terminie;
b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości
co do prawdziwości;
c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
d) pojawiły się okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6 Sprzedawca zwróci Klientowi wpłacone środki na
konto, z którego otrzymał płatność.
8. Sprzedawca może również w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia
Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail, lub numeru telefonu
podanego przez Klienta podczas procesu składania Zamówienia i:
a) poinformować Klienta o możliwości realizacji Zamówienia w innym terminie, wskazując
równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu 3 dni roboczych nie zaakceptuje
wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
a Sprzedawca zwróci Klientowi wpłacone środki na konto, z którego otrzymał płatność
b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą
one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności;
c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta
Zamówienia.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Towaru:
a) Przesyłka kurierem DPD Food;
b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Nowolesie 47 57-100 Strzelin
2. W przypadku dostawy Towaru do Klienta kurierem dostawa jest odpłatna i wynosi 27 zł
za dostawę od 1 do 5 kurczaków.
3. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.
4.Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy kurierem, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę
następnego dnia po dokonaniu uboju, tj. w czwartek i dostarczony Klientowi przez kuriera w
piątek.
5. Po odebraniu zamówienia Klient jest zobowiązany w obecności kuriera niezwłocznie
sprawdzić stan Zamówienia. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, należy zrobić
zdjęcia, sporządzić protokół szkody, a następnie przesłać niezwłocznie na adres:
biuro@kurczakpastwiskowy.pl .
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do
odbioru przez Klienta w czwartki od 17.00 do 19.00 lub w piątki od 10.00 do 12.00.
7. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez
Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail lub SMS na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub numer telefonu.
8. Kurier DPD food podejmuje jedną próbę doręczenia. Po nieudanej próbie doręczenia
kurier według własnego wyboru: zwraca przesyłkę zawierającą żywność Sprzedawcy albo
likwiduje przesyłkę zawierającą żywność zgodnie z wewnętrzną procedurą DPD (wyciąg z

regulaminu DPD), bez prawa do dochodzenia przez Klienta z tego tytułu jakichkolwiek
roszczeń, w tym bez prawa do żądania od Sprzedawcy zwrotu uiszczonej ceny za Towar.
9.W przypadku odbioru osobistego, nieodebranie przez Klienta Towaru w wyznaczonym
terminie i równocześnie brak uzgodnienia przez Klienta ze Sprzedawcą innego terminu
odbioru Towaru równoznaczne jest z rezygnacją z zakupionego Towaru. Sprzedawca ma
możliwość dowolnego zagospodarowania nieodebranych kurczaków. Może je przekazać do
dowolnej organizacji charytatywnej lub innej jednostki, bez prawa do dochodzenia przez
Klienta z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, w tym bez prawa do żądania od Sprzedawcy
zwrotu uiszczonej ceny za Towar.
10. Brak odbioru Towaru przez Klienta w przypadkach opisanych w pkt 8 i 9 nie zwalnia
Klienta z obowiązku uiszczenia dopłaty, o której mowa w pkt 11.2 poniżej.
11. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
11.1. podczas składania Zamówienia Klient może dokonać płatności:
a) za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności; wybierając tę formę płatności Klient
zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, po zalogowaniu się Klient
otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem
przelewu i danymi odbiorcy.
b) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na
rachunek bankowy numer: 48 1090 2415 0000 0001 5447 3656 z podaniem następujących
danych Sprzedawcy: Imię i nazwisko, podając w tytule przelewu nr Zamówienia określony
w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia  – realizacja Zamówienia zostanie
rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty z tytułu przedpłaty za złożone Zamówienie na koncie
Sprzedawcy;
11.2. w celu uiszczenia dopłaty po poinformowaniu przez Sprzedawcę o rzeczywistej wadze
i ostatecznej cenie Towaru Klient może dokonać płatności:
a) za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności; wybierając tę formę płatności Klient
zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, po zalogowaniu się Klient
otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem
przelewu i danymi odbiorcy
b) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać
w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania informacji o rzeczywistej wadze i ostatecznej
cenie Towaru, na rachunek bankowy numer: 48 1090 2415 0000 0001 5447 3656 podając
w tytule przelewu nr zamówienia określony w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia
Zamówienia;
c) gotówką ( dotyczy wyłącznie odbioru osobistego Zamówienia w Sklepie) – w dniu
osobistego odbioru przez Klienta zamówionego Towaru;

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt 6 Konsumentowi, który zawarł umowę ze
Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez
podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów. W celu odstąpienia od
umowy Konsument zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym
przedmiocie w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres
korespondencyjny firmy listem poleconym lub przesłać podpisane oświadczenie
o odstąpieniu na adres e-mail: biuro@kurczakpastwiskowy.pl . W przypadku przesłania
odstąpienia drogą elektroniczną, Konsument niezwłocznie otrzyma wiadomość zwrotną
potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o
odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1., umowa jest uważana
za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od

dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie
koszty zwrotu rzeczy.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca
zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia
Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający
krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero
po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca
nie ma kontroli;
h)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k ) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień
lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które
konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie
za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od
umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie,
zawraca umowy oraz potwierdzenie zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w
okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy;

n) świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku
których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu
dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą
konsumenta.

§ 10
Reklamacja

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy e-mail: biuro@kurczakpastwiskowy.pl
2. Termin na zgłoszenie reklamacji wynosi maksymalnie 4 godziny, liczone od chwili odbioru
Zamówienia, w dniu odbioru przez Klienta paczki od kuriera lub w dniu osobistego odbioru
Towaru przez Klienta. Dla skutecznego zgłoszenia reklamacji niezbędne jest dołączenie
zdjęcia reklamowanego Towaru. Tylko reklamacja złożona w ten sposób zostanie przyjęta
do rozpatrzenia.
3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na koszt
Sprzedawcy na adres: Nowolesie 47, 57-100 Strzelin, po uprzednim ustaleniu ze
Sprzedawcą.
4. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od przyjęcia przez Sprzedawcę zgłoszenia
reklamacji.  Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym
mowa w poprzednim zdaniu uważa się, że uznał reklamację.
5. W przypadku gdy składana przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona na
korzyść Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad.
6. W przypadku zakupu Towaru przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, z chwilą wydania
przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary
związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub
uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz
za opóźnienie w przewozie przesyłki.
6. W razie przesłania Produktu do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem
przewoźnika Klient obowiązany jest niezwłocznie zbadać przesyłkę w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpiło uszkodzenie
Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika.
7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi
za Towar wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/spr
awy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.

z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Zasady przetwarzania danych osobowych w Sklepie

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Klientów Sprzedawca
opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych
osobom nieupoważnionym. Sprzedawca kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich
zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych
i aktach prawa wspólnotowego, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -„RODO”.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu
zbierane są w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków, wynikających
z obowiązujących przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. c RODO), ochrony uzasadnionych
interesów Administratora (dochodzenie roszczeń/obrona przed roszczeniami)
(art.6 ust.1 lit. f RODO), a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym
(art.6 ust.1 lit. a RODO).
3. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” ( §13,§14 niniejszego Regulaminu).
6. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie,
c) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy, którzy korzystają z danych
osobowych Klienta w celu realizacji celu wykonania Umowy Sprzedaży lub do zrealizowania
obowiązków ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Administratora nie dłużej, niż jest to
konieczne do wykonania Umowy Sprzedaży, wykonania przez Administratora obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub ochrony prawnie uzasadnionych
interesów Administratora. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą
przetwarzane dłużej niż przez 2 lata.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące
prawa:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla
których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo gdy Klient skutecznie wniósł
sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych,

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych
danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą lub podstaw do dochodzenia lub obrony roszczeń,
i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
6. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym
do żądania informacji w tym zakresie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 13

Polityka plików cookies

1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U.
2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że Sklep wykorzystuje pliki cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na
odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie klientai odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
b) analityczno-statystycznych (analiza zachowań Klientów na stronie sklepu internetowego),
marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Kupujących.
c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
d) utrzymania sesji Klienta Sklepu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu
ponownie wpisywać loginu i hasła
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Klienta.

§ 14

Możliwość określenia warunków przechowywania
i uzyskiwania dostępu przez cookies

1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies
do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może
dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez
niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te
mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
3. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Sklepu.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby dostęp do Sklepu i realizacja Zamówienia
zgodnie z Regulaminem, przebiegały poprawnie, jednak ze względu na niezależne od
Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Sprzedawca nie
gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia
techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient (np. blokady,
niewłaściwe wersje oprogramowania, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają
Klientowi dostęp do Sklepu i kontakt ze Sprzedawcą w toku realizacji Zamówienia,
w szczególności Sprzedawca nie odpowiada za korzystanie przez Klienta ze Sklepu
niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności z określonymi
w niniejszym Regulaminie wymaganiami systemowymi.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w składaniu i realizacji
Zamówienia, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezawinionych i niezależnych od
Sprzedawcy, w szczególności w przypadku problemów związanych z funkcjonowaniem
usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty pośredniczące w obsłudze płatności oraz
zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
4. Sprzedawca nie odpowiada za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w
posiadanie hasła Klienta.
5. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie
regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana
Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz ustawie o prawach konsumenta.
7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie
może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności
jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje
bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego
przepisu regulaminu.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od …. 2023r.

Załącznik do Regulaminu. Wzór przykładowego oświadczenia Klienta będącego
Konsumentem o odstąpieniu od umowy.

………………………….
(miejscowość i data)

———————————
Imię i nazwisko
……………………………………..
……………………………………..
(adres zamieszkania)
Telefon:………………………..
E-mail:……………………………….
Nr. zamówienia.:……………………………

Tomasz Majda
Nowolesie 47
57-100 Strzelin

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży ,
Towaru objętego zamówieniem nr ……………………………… z dnia ………………………. r.
Zwrot należności powinien nastąpić na rachunek bankowy:
Nazwa banku………………………………………………………………………………..
Numer rachunku…………………………………………………………………………….

…………………………………………….
(podpis składającego oświadczenie)